Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Lahat ng mga nakarehistrong botante ay maaaring pumili na bumoto sa pamamagitan ng koreo. Ang balotang pangkoreo ay maaaring hilingin nang kasing-aga ng 60 araw bago ang araw ng eleksiyon. Ang mga balotang pangkoreo ay ipapakoreo simula sa 29 araw bago ang Araw ng Eleksiyon. Gayunman, ang isang kahilingan para sa balotang pangkoreo ay dapat matanggap ng Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante (RoV) nang hindi lalampas sa ika-5 ng hapon sa ika-7 araw bago ang eleksiyon


Ang mga Balotang Pangkoreo ay maaaring hilingin sa 3 paraan:

Opsiyon 1 - I-download ang porma ng aplikasyon, kumpletuhin, pirmahan at ibalik sa RoV.

Opsiyon 2 - Ihanda ang nakasulat na kahilingan upang isama ang pangalan ng botante, adres ng tirahan, pangalan at petsa ng halalan na ang balota ay hinihiling, ang adres kung saan ang balota ay ipapakoreo, at ang pirma ng botante. Ang kahilingang ito ay maaaring ipakoreo, i-fax o dalhin sa RoV.

Opsiyon 3 - Ang porma ng aplikasyon ay matatagpuan din sa likod na pabalat ng bawat pamplet ng ihemplong balota. Ang pagpapakoreo ng mga pamplet na ito sa lahat ng mga nakarehistrong botante ay magsisimula sa ika-29 araw bago ang eleksiyon. Tanggalin ang kard at kumpletuhin, pirmahan at ibalik ito sa, ROV.

Tandaan na mas maaga mong iharap ang iyong kahilingan mas maaga mong matatanggap ang iyong balotang pangkoreo. Ang lahat ng mga binotohang balotang pangkoreo ay dapat ibalik sa RoV bago sumapit ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon. Maaari mong dalhin ang iyong balotang pangkoreo sa alinmang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksiyon.