Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Kailangan ng mga Lugar ng Botohan

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Pindutin ang Mapa sa Ibaba para makita ang Buong Mapa Oras ng Opisina
8:00am to 5:00pm
Lunes hanggang Biyernes


  E-Mail

rovmail@sdcounty.ca.gov

Lugar ng Opisina
Registrar of Voters
5600 Overland Ave.
San Diego, CA 92123

Adres Pang-koreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA 92186-5656

   
Area
Mga Numero ng Telepono
Pangkalahatang Impormasyon (858) 565-5800
Pagrerehistro (858) 565-5800
Adres ng Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Mga Serbisyo Sa Linguwahe (858) 694-3415
Mga Serbisyo Sa Linguwahe (858) 565-5800
Fax (858) 694-2955
Mga Serbisyo para sa mga may Kapansanan sa Pandinig: TDD bsp; (866) 945-2247
Paghahayag ng Pangangampanya (858) 694-3407
Para Makapagtrabaho sa Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Mga Direksiyon Papunta sa Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Libreng Tawag (800) 696-0136