Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Mga Impormasyon para sa mga Botante

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Sino ang pwedeng magparehistro para bumoto?
Kailan ko kinakailangang magparehistro muli?
Kung kalilipat ko lang ng California, kailan ako maaaring magparehistro?
Kailangan ko bang magparehistro sa isang partikular na partido politikal?
Hindi ako nakaboto noong nakaraang eleksiyon. Kailangan ko bang magparehistrong muli?
Paano ko malalaman kung ako ay rehistradong botante pa rin?
Paano kung kalilipat ko lamang at wala akong panahong muling nagrehistro?
Saan ako pupunta para bumoto?

Sino ang puwedeng magparehistro para bumoto?

Puwede kayong magparehistro para bumoto kung kayo ay:
•Isang Mamamayan ng Estados Unidos
•Isang Residente ng California
•Labing walong taong gulang o mas matanda sa araw o bago sumapit ang susunod na eleksiyon
•Wala sa bilangguan o hindi parolado sa pagkakasalang peloni
•Hindi kinikilala ng batas ng korte bilang isang tao na may kakulangan sa pag-iisip.

Kailan ko kinakailangang magparehistro muli?

Kung kayo ay lumipat ng tirahan, nagpalit ng inyong pangalan, o gustong magpalit ng preperensiyang partidong politikal.

Kung kakalipat ko lang ng California, kailan ako maaaring magparehistro?

Walang panahon na kailangang hintayin sa California bago ka maaaring magparehistro para bumoto. Ngunit, kailangan na rehistrado kang botante ng labing limang araw bago sumapit ang eleksiyon para mapahintulutang bumoto.

Kailangan ko bang magparehistro sa isang partikular na partido politikal?

Hindi, sinasabi ng batas ng California na ang bawat tao ay maaaring pumili na magparehistro sa isang partikular na partido politikal, magparehistro ng walang pinapanigan, o tumanggi na magsabi.

Hindi ako nakaboto noong nakaraang eleksiyon. Kailangan ko bang magparehistrong muli?

Hindi. Sa katunayan, ikaw ay rehistrado hangga't ikaw ay nakatira sa parehong adres.

Paano ko malalaman kung ako ay rehistradong botante pa rin?

Maaari kang tumawag sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante para malaman kung ikaw ay rehistrado pa rin o maari mong i-tsek ito DITO.

Paano kung kalilipat ko lamang at wala akong panahong magparehistro muli?

Kung ikaw ay lumipat sa loob ng County ng San Diego 14 mga araw o mas kaunti bago mag-eleksiyon, maari kang pumunta sa dati mong lugar ng botohan, sa iyong bagong lugar ng botohan, o sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.

Saan ako pupunta para bumoto?

Ang iyong lugar ng botohan ay nakalimbag sa likod ng iyong pamplet ng ihemplong balota. Kabilang dito, ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nagpapanatili ng pahina ng lugar ng botohan sa aming web site humigit-kumulang 3 linggo bago ang bawat malaking eleksiyon.