Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Mga Pinamimigay na Mapa

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Mga Mapa ng Distritong Asembleya                        
    2001 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    2010 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    Mga Mapa ng Bawat Distrito ng Asembleya        
        66, 73rd, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Lupon ng mga Superbisor ng Distrito        
    2001 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    2010 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    Mga Mapa ng Bawat Distrito ng Superbisor    
        1, 2, 3, 4, 5

Mga Distritong Kongreso                  
    2001Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    2010 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    Mga Mapa ng Bawat Distrito ng Kongreso  
        49,  50,  51,  52, 53

Mga Mapa ng Bawat Distrito ng Konseho ng Lungsod                     
    2001 Lahat ng Nasa Loob ng Lungsod ng San Diego

    2010 Lahat ng Nasa Loob ng Lungsod ng San Diego

Mga Distrito ng Senado                              
    2001 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    2010 Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego

    Mga Mapa ng Bawat Distrito ng Senado              
        36, 38, 39, 40