Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

NagparehistroAkoBumobotoAko

(ni Bb. Emma Lostritto)

Ang sumusunod na video at nada-download na pamplet ay inirekord at isinulat ni Emma Lostritto noong kanyang 2011-12 na ika-apat na taon sa Mataas na Paaralan ng Serra sa County ng San Diego sa komunidad ng Tierrasanta. Bilang isang kalahok sa Gintong Gantimpala sa Babaeng Iskaut, nagpursigi si Emma na makamit ang kanyang pangarap na magpakilos sa mga potensyal na mga botante na nasa edad na 18 hanggang 24 na mas mag-isip tungkol sa kanilang komunidad, magparehistro para bumoto, at makisali sa demokratikong proseso.

Ang proyekto ni Emma at naging resultang video at pamplet ay tinangkilik ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego at naging halimbawa ng kanyang malasakit na maghikayat ng mga kabataan. Ang mga manggagawa ng opisina ng Tagapagrehistro ay nagkaroon ng kasiyahang magbigay ng panimulang suporta at patnubay sa kanyang proyekto na nagpalakas sa pananaw ni Emma at panghuli ay ang mga materyales na nalikha niya.

Inabot ni Emma ang higit sa kanyang mga kapwa-senior at mga guro sa Mataas na Paaralan ng Serra sa pamamagitan ng pagdadala niya sa kanyang pananaw sa pamunuan sa Pinag-isang Distrito ng paaralan ng San Diego pati na ang iba pang mga Mataas na Paaralan ng County ng San Diego.

Ang tunay na mga benipisyo ng kanyang proyekto – paramihin ang rehistrasyon ng mga kabataang botante – ay nagsimula at may potensyal na maapektuhan ang daan-daan; kung hindi libu-libong mga kabataang mamamayan sa panghinaharap.

NagparehistroAkoBumotoAko pamplet(PDF)