Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Mga Pinagbibiling Mapa ng GIS

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Pindutin ang Mapa sa Ibaba para makita ang Buong Mapa

Ang mga presyo ay sumusunod:

Mga Mapang Handa para sa Kostumer 36" X 48"     $8.00

Mga Ginawang Mapa para sa Presinto  36" X 48"     $50.00/oras at ang presyo ng materyal na $1.50/linear foot

 

Tumawag sa 858-565-5800, o mag-FAX sa 858-694-2955 para makabili ng mga mapa o para sa ibang impormasyon.

Lugar ng Opisina
Registrar of Voters
5600 Overland Ave
San Diego, CA. 92123

Adres Pang-koreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA. 92186-5656

   
Lahat ng Nasa Loob ng County ng San Diego
Mga Distritong Pang-Asembleya
Lupon ng mga Superbisor
Mga Distritong Pang-Kongreso
Mga Distrito ng Konseho ng Lungsod ng San Diego
Mag Distritong Pang-Senado

Interaktib Mapa