Please read before continuing

2011 San Diego County Redistricting

  • Dahil sa redistricting ng Lupon ng mga Superbisor, Congressional, Estado ng senador, Estado Assembly, ang Lupon ng Estado ng pagpareho, County Board of Education, Lungsod ng San Diego, Community College at San Diego Pinag-isang Distrito ng Paaralan hangganan ng iyong mga inihalal na kinatawan sa mga saklaw ay maaaring nagbago.
    Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan o email ang Tagapagtala ng mga Botante:
  E-Mail: rovmail@sdcounty.ca.gov
  Public info: 858-565-5800

 Mangyaring i-click ang "magpatuloy" na button.