Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Rehistro para Bumoto

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

    Ngayon maari mo nang i-tsek kung ikaw ay nakarehistrong bumoto para sa darating na (mga) eleksiyon. Kailangang ikaw ay nakarehistrong bumoto hindi bababa ng 15 mga araw bago ang bawat eleksiyon. Ang pagpapadala sa mga kagamitan ng pagboto ay magsisimula 29 mga araw bago ang eleksiyon. Upang matiyak na ang iyong mga kagamitan ng pagboto ay makarating sa mabilis at tamang paraan, patunayan na ikaw ay wastong nakarehistro! Upang i-tsek ang iyong kalagayan ng pagpaparehistro ng botante para sa darating na eleksiyon sundan ang ugnayan sa ibaba, kung ikaw ay kamakailan lamang nagbigay ng isang porma ng pagpaparehistro ng botante sa aming opisina o sa SOS maaring magtagal ng ilang araw para mailakad ang iyong pagpaparehistro kaya mangyaring i-tsek uli ang iyong kalagayan sa isang darating na petsa upang mapatunayan na ikaw ay nakarehistro kapag hindi namin mahanap ang iyong impormasyon ng pagpaparehistro.

            
I-klik dito upang I-TSEK PARA MATINGNAN KUNG IKAW AY NAKAREHISTRO


Impormasyon sa Pagpaparehistro


Maaari Kang Magrehistro para Bumoto sa California kung ikaw ay:
Isang Mamamayan ng Estados Unidos
Residente ng California
Labing walong taong gulang sa araw or bago ang susunod na eleksiyon
Hindi nakabilanggo o nasa parolado dahil sa napatunayang krimen
Hindi kinikilala bilang isang tao na may kakulangan sa pag-iisip ayon sa batas ng korte

Madaling Magrehistro! Ito ang tatlong uri kung paano ka maaaring magrehistro para bumoto:

Unang Opsiyon - Gamitin ang aming awtomatikong Porma ng Pagpaparehistro ng Botante sa ibaba para madaling gawin ang iyong Porma, Ilagay ang iyong impormasyon, Iprinta ang porma, Pirmahan sa kahon ng Pirma ng Botante at Ipakoreo. Ganito lang kasimple!

Bagong Botante

Ikalawang Opsiyon - Pagrehistro na Postkard. Ang mga postkard ay maaaring makukuha sa mga sumusunod na lugar:
Pangunahing Opisina ng ROV
•Opisina ng mga Kawani ng Lungsod
•Departamento ng Motor Vehicles
•Mga Serbisyong Koreo ng Estados Unidos
•Mga Pang publikong Aklatan

Ikatlong Opsiyon - Humiling na magpadala ng postkard sa inyo. Tumawag sa Pangunahing Opisina ng ROV sa (858) 565-5800, at humingi ng pangrehistrong postkard. Sa oras na matanggap ito, kumpletuhin at ibalik sa ROV.

Pahayag ng Pinapayagang mga Paggamit ng Personal na Impormasyon Kodigo ng Eleksiyon ng California, Dibisyon 2, Seksyon 2157.2

Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng mga eleksiyon upang magpadala sa iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng lokasyon ng iyong lugar ng pagbobotohan at mga isyu at mga kandidatong lalabas sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon ng pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isa itong paglabag sa batas. Ang impormasyon ng botante ay maaring ipagkaloob sa isang nagkakandidato sa panunungkulan, isang komite ng panukala ng balota, o ibang tao para sa eleksiyon, mga layuning pampaaralan, pamperyodiko, pampulitiko, o pampamahalaan, tulad ng pinagpasiyahan ng Sekretarya ng Estado. Ang lisensiya ng pagmamaneho at mga numero ng seguro sosyal, o ang iyong pirma tulad ng makikita sa iyong kard ng pagpaparehistro ng balota, ay hindi maaring ipalabas para sa mga layuning ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng impormasyon ng botante o nais magreport ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan ang Telepono ng Sekretarya ng Estado para sa Pagprotekta ng Botante at Pagtulong.

Ang ilang mga botanteng humaharap ng mga sitwasyong panganganib ng buhay ay maaring maging kuwalipikado para sa katayuan ng kompidensiyal na botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang programa ng Sekretarya ng Estado na Ligtas sa Tahanan o bisitahin ang Web site ng Sekretarya ng Estado sa www.ss.ca.gov.

Ganito Siya Kasimple!