Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 13 tháng Một , 2014 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 21 tháng Một , 2014 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 27 tháng Một , 2014 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 31 tháng Một , 2014 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 3 tháng Hai , 2014 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 4 tháng Hai , 2014 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 11 tháng Hai , 2014 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT VÀO NGÀY 11 THÀNG HAI, 2014?

Luật Bầu Cử Tiểu Bang California cho phép các khu được yêu cầu những cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức trong suốt năm. Vào ngày 11 tháng Hai, 2014 những khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn sau đây sẽ có cuộc bầu cử:

THÀNH PHỐ SOLANA BEACH – Dự Luật B – Chấp Thuận Giấy Phép Sử Dụng Đặc Biệt được cấp cho Trung Tâm Cộng Đồng Fletcher Cove.

THÀNH PHỐ SAN DIEGO – Chung Kết Thị Trưởng

2. AI CÓ THỄ BẦU PHIẾU TRONG KỲ BẦU CỬ NÀY?

Tất cả những cử tri nào đã ghi danh trong Thành Phố Solana Beach đều được hợp lệ bầu phiếu cho Dự Luật B và tất cả những cửa tri nào đã ghi danh trong Thành Phố San Diego đều hợp lệ bầu phiếu cho cuộc Bầu Cử Chung Kết Thị Trưởng. Hạn chót để ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử này là 27 tháng Giêng. Quý vị có thể ghi danh trên mang tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử tại www.sdvote.com. Nhấn vào “Ghi Danh Đi Bầu” và làm theo chỉ dẫn. Đơn ghi danh đi bầu cũng có để sẵn tại Bưu Điện Hoa Kỳ, Nha Lộ Vận, và các thư viện, cũng như tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố, và Văn Phòng Bầu Cử số at 5600 Overland Ave, San Diego 92123. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi số 858-565-5800.

3. CÁC PHÒNG PHIẾU SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂU?

Sẽ có 8 phòng phiếu được đặt tại Solana Beach và 573 phòng phiếu trong Thành Phố San Diego. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu và thông tin cho cử tri. Quý vị cũng có thể xác định địa điểm bỏ phiếu của minh bằng cách gọi cho Văn Phòng Bầu Cử ở 858-565-5800 hoặc xem trong mạng điện toán của Văn Phòng Bầu Cử (25 ngày trước Ngày Bầu Cử) ở địa chỉ www.sdvote.com.

4. NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Văn Phòng Bầu Cử cũng đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho cuộc bầu cử này. Với việc thi hành luật mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2014, sẽ có nhiều cơ hội cho những ai hợp pháp là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, và những ai về mặt khác đủ điều kiện ghi danh đi bầu, ngoại trừ họ không phải công dân Hoa Kỳ, cũng được phục vụ tại khu bầu cử.

Các nhân viên phòng phiếu nhận được một thù lao cho liệc làm tình nguyện từ $75 đến $175 tùy theo nhiệm vụ được chỉ định. Nhân viên song ngữ sẽ nhận thêm $15 nếu được chỉ định là nhân viên nói tiếng Trung Hoa, Phi Luật Tân, Hin-ddi(Ấn Độ), Nhật Bản, Miên, Đại Hàn, Mễ Tây Cơ hay Việt Nam tại phòng phiếu. Nếu quý vị muốn là nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang mạng của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote.com, và/hay gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800..

5. NẾU QUÝ VỊ MUỐN BỎ PHIẾU NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) gọi cho Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu một mẫu đơn; (2) điền vào đơn ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu và thông tin cho cử tri của quý vị; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu. Đơn phải được gửi đến Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, 5600 Overland Ave, San Diego, 92123. Đơn xin bằng fax cũng được chấp nhận. Số fax là 858-694-2955.

Thư yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư phải bao gồm tên, địa chỉ, đã ghi danh tại San San Diego hoặc Solana Beach, chữ ký và địa chỉ để gởi lá phiếu đến. Hạn chót để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư cho cuộc Bầu Cử Đặc Biệt là thứ Ba, ngày 4 tháng Hai, 2014.

Quý vị cũng có thể bỏ phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử (thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều), bắt đầu vào thứ Hai, ngày 13 tháng Giêng, 2014 cho tới Ngày Bầu Cử. Xin vui lòng gọi số 858-565-5800 để biết thêm thông tin.