Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 25 tháng hai, 2013 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 11 tháng ba, 2013 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 18 tháng ba, 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 19 tháng ba, 2013 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 20 tháng ba, 2013 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 25 tháng ba, 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 26 tháng ba, 2013 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN DIEGO KHU SỐ 4

Chỗ trống xảy ra vì sự từ chức của nghị viên hội đồng thành phố Khu Số 4. Một Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Địa Phương cho Khu Số 4 Hội Đồng Thành Phố được tổ chức vào ngày 26 tháng Ba, 2013. Nếu không có ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50% + 1), một cuộc bầu cử chung kết sẽ được tổ chức giữa hai người được phiếu cao nhất.

Sẽ không có dự luật trên lá phiếu này

Muốn biết thêm chi tiết về nộp đơn ứng cử viên cho Hội Đồng Thành Phố Khu 4, xin xem trang mạng của Lục Sự Thành Phố ở www.sandiego.gov/city-clerk

2. AI CÓ THỂ ĐI BẦU TRONG BẦU CỬ ĐẶC BIỆT HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ KHU SỐ 4?

Tất cả các cử tri cư ngụ trong Ranh Giới Địa Hạt 2001 của Hội Đồng Thành Phố Khu 4 thuộc Thành Phố San Diego. Ngày cuối để ghi danh đi bầu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Địa Phương cho Khu Số 4 Hội Đồng Thành Phố là ngày 11 tháng Ba. Quý vị có thể tìm thủ tục trên mạng ở trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Nhấn vào Ghi Danh Đi Bầu (Register to Vote) và làm theo những hướng dẫn. Đơn ghi danh đi bầu có ở Bưu Điện, Nha Lộ Vận, và Thư Viện, cũng như Văn Phòng Lục Sự Thành Phố 202 C Street, San Diego, và Văn Phòng Bầu Cử 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego 92123. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi 858-565-5800.

3. NHỮNG PHÒNG PHIẾU ĐƯỢC ĐẠT Ở ĐÂU TRONG THÀNH PHỐ SAN DIEGO?

Sẽ có khoảng 70 địa điểm phòng phiếu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Địa Phương cho Khu Số 4 Hội Đồng Thành Phố. Địa điểm phòng phiếu của quý vị sẽ được thấy ở bên ngoài trang bìa phía sau của tập sách phiếu mẫu của quý vị. Quý vị cũng có thể xác định địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách gọi cho Văn Phòng Bầu Cử 858-565-5800 hoặc Văn Phòng Lục Sự Thành Phố San Diego ở 619-533-4015.

4. NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển nhân viên phòng phiếu cho cuộc bầu cử này. Nhân Viên Phòng Phiếu phải là công dân Hoa Kỳ và cử tri ghi danh ở California và có thể nói, đọc, và viết tiếng Anh. Người làm việc sẽ nhận được một khoản thù lao thiện nguyện từ $75 đến $175 tùy theo nhiệm vụ được giao. Nếu quý vị muốn trở thành nhân viên phòng phiếu, xin vui lòng xem trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com và/hoặc gọi 858-565-5800

5. NẾU QUÝ VỊ MUỐN ĐI BẦU NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN ĐƯỢC PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) gọi cho Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu một tờ đơn; (2) điền hoàn tất tờ đơn phía sau tập sách phiếu mẫu; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu. Đơn yêu cầu nên được gởi đến Văn Phòng Bầu Cử, 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego 92123. Đơn yêu cầu cũng được chấp nhận qua điện thư (Fax). Số điện thư (Fax) là 858-694-2955.

Đơn thư yêu cầu phiếu bầu bằng thư phải bao gồm tên, địa chỉ ghi danh đi bầu ở San Diego, chữ ký và địa chỉ của quý vị để lá phiếu được gởi đến. Hạn chót để yêu cầu phiếu bầu bằng thư là ngày 19 tháng Ba, 2013

Quý vị cũng có thể đi bầu ở Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ ngày thứ Hai, ngày 25 tháng Hai, 2013 cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Địa Phương Khu Số 4 Hội Đồng Thành Phố đến ngày Bầu Cử (thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiếu). Xin gọi 858-565-5800 để biết thêm thông tin.