Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 22 tháng tư , 2013 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 30 tháng tư , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 6 tháng năm , 2013 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 10 tháng năm , 2013 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 13 tháng năm , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 14 tháng năm , 2013 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 21 tháng năm , 2013 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ CUỘC BẦU CỬ KẾT HỢP ĐẶC BIỆT VÀO NGÀY 21 THÁNG NĂM, 2013?

Một cuộc bầu cử sẽ được diễn ra để điền khuyết vào chức vụ trống cho Hạ Viện Tiểu Bang Địa Hạt 80 và Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu 4. Mỗi trường hợp, cuộc bầu cử là để bổ khuyết cho nhiệm kỳ hai năm còn lại khi viên chức đắc từ bỏ chức vụ đã đắc cử của họ.

Đối với chức vụ Hạ Viện Tiểu Bang Địa Hạt 80, nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu (50% + 1), cuộc bầu cử chung kết sẽ được tổ chức giữa hai người có số phiếu cao nhất vào ngày 30 tháng Bảy năm 2013. Đối với chức vụ Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu 4, cuộc bầu cử sơ bộ đã được tổ chức ngày 26 tháng Ba, 2013, tuy nhiên, không có ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50% + 1); do đó cuộc bầu cử chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng Năm, 2013 giữa hai người có số phiếu cao nhất.

Theo luật Tiểu Bang và địa phương, bầu cử điền khuyết đòi hỏi sử dụng lằn ranh phân chia khu vực chính quyền của cuộc bầu cử chức vụ đắc cử trước. Theo như vậy, cuộc Bầu Cử Chung Kết để điền khuyết chức vụ Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu 4 sẽ được tiến hành dùng lằn ranh tái phân chia địa hạt năm 2001 và chỉ có những cử tri sống trong các khu vực đó mới hợp lệ bỏ phiếu trong kỳ Bầu Cử Đặc Biệt Chung Kết Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu 4.

2. AI CÓ THỂ ĐI BẦU KỲ BẦU CỬ KẾT HỢP ĐẶC BIỆT NGÀY 21 THÁNG NĂM, 2013?

Tất cả những cử tri ghi danh cư ngụ trong Địa Hạt 80 Hạ Viện Tiểu Bang và các cử tri ghi danh và sống trong khu vực phân chia chính quyền năm 2001 của Hội Đồng Khu 4 trong Thành Phố San Diego đều hợp lệ đi bầu. Hạn chót ghi danh đi bầu là ngày 6 tháng Năm, 2013 cho kỳ bầu cử. Quý vị có thể ghi danh trên mạng tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Bấm vào “Register to Vote” và làm theo chỉ dẫn. Đơn ghi danh bầu cử có sẵn tại Bưu Điện, Nha Lộ Vận và các Thư Viện, cũng có tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố và Văn Phòng Bầu Cử ở số 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego 92123. Để có thêm thông tin, xin vui lòng gọi chúng tôi ở số 858-565-5800.

3. CÁC PHÒNG PHIẾU SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂU?

Sẽ có 146 phòng phiếu trong phạm vi Địa Hạt 80 Hạ Viện Tiểu Bang và 53 phòng phiếu trong Khu 4 Hội Đồng Thành Phố San Diego cho cuộc Bầu Cử Chung Kết. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ được ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu. Quý vị cũng có thể xem trong mạng điện toán ở địa chỉ www.sdvote.com hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800 để biết địa điểm bỏ phiếu của mình.

4. NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho kỳ bầu cử này. Các nhân viên phòng phiếu phải là công dân Hoa Kỳ; là cử tri đã ghi danh tại California; nói, đọc, và viết được Anh ngữ; Nhân viên phòng phiếu được nhận tiền thù lao từ $75 đến $175 tùy theo công việc được chỉ định. Nếu quý vị muốn làm nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote.com, và/hay gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800

5. NẾU QUÝ VỊ MUỐN ĐI BẦU NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) vào trang nhà www.sdvote.com hay gọi đến Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu lá đơn; (2) điền vào đơn ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu. Đơn phải được gửi đến Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego, 92123. Đơn xin bằng fax cũng được chấp nhận. Số fax là 858-694-2955.

Thư yêu cầu xin bầu bằng thư phải bao gồm tên, địa chỉ ghi danh trong quận San Diego của quý vị, chữ ký và địa chỉ để gởi lá phiếu đến. Hạn chót để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư cho Kỳ Bầu Cử Đặc Biệt Hạ Viện Tiểu Bang Địa Hạt 80 và Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu 4 là thứ Ba, ngày 14 tháng Năm, 2013.

Quý vị cũng có thể đi bầu tại văn phòng của Văn Phòng Bầu Cử (thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều) bắt đầu từ thứ Hai, ngày 22 tháng Tư, 2013, cho đến ngày Bầu Cử. Xin vui lòng gọi số 858-565-5800 để biết thêm tin tức.