Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 5 tháng năm , 2014 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 12 tháng năm , 2014 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 19 tháng năm , 2014 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 23 tháng năm , 2014 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 26 tháng năm , 2014 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 27 tháng năm , 2014 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 31 tháng năm , 2014 - Bỏ phiếu cuối tình ở Văn Phòng Bầu Cử
Văn Phòng Bầu Cử mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chỉ ngày thứ Bảy

Ngày 3 tháng sáu , 2014 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ KỲ BẦU CỬ NGÀY 3 THÁNG 6, 2014 – VÀ DIỄN TIẾN THẾ NÀO?

Ngày 3 tháng Sáu là ngày bầu cử thường lệ cho Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc. Kỳ bầu cử này quyết định những người được đề cử vào những chức vụ cử tri đề cử: Các chức vụ Tiểu Bang, Quốc Hội, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Tiểu Bang. Hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ vào chung kết trong kỳ Tổng Tuyển Cử Thống Đốc ngày 4 tháng Mười Một.

Ngoài ra trên lá phiếu cũng sẽ có các ứng cử viên ứng cử vào các chức vụ không đảng phái, bao gồm Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, các chức vụ Quận Hạt, Hội Đồng Giám Sát Quận (Khu 4 và 5), Hội Đồng Giáo Dục Quận (Khu 3 và 5), Cao Đẳng Cộng Đồng San Diego (Khu A và E), Khu Học Chánh San Diego Unified (Khu B và C), Thành Phố San Diego (Hội Đồng Khu 2, 4, 6 và 8), Thành Phố Chula Vista (Thị Trưởng, Hội Đồng Khu 1 và 2). Một số các phần tranh cử sẽ có kết quả thắng cử ngay vào ngày 3 tháng Sáu trong khi các phần khác sẽ có cuộc bầu chung kết vào ngày 4 tháng Mười Một, 2014.

Các chức vụ Ủy Viên Trung Ương Đảng Phái Chính Trị Quận sẽ không có tên trên lá phiếu này. Những người này sẽ có tên trên lá phiếu theo chu kỳ của kỳ bầu cử năm 2016.

2. AI CÓ THỂ BẦU PHIẾU TRONG KỲ BẦU CỬ NÀY?

Tất cả những cử tri nào đã ghi danh trong Quận San Diego đều được hợp lệ bầu phiếu. Hạn chót để ghi danh đi bầu cho kỳ bầu cử này là ngày 19 tháng Năm 2014. Quý vị có thể ghi danh trên mạng tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Nhấn vào “Ghi Danh Đi Bầu” (Register to Vote) và làm theo chỉ dẫn. Đơn ghi danh đi bầu cũng có để sẵn tại Bưu Điện Hoa Kỳ, Nha Lộ Vận, và các thư viện, cũng như tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố, và Văn Phòng Bầu Cử số 5600 Overland Ave, San Diego, CA 92123. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số 858-565-5800.

3. CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU SẼ ĐẶT Ở ĐÂU?

Sẽ có khoảng 1400 địa điểm phòng phiếu đặt trên toàn quận San Diego. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ được ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu và thông tin cho cử tri. Quý vị cũng có thể xác định địa điểm phòng phiếu của mình bằng gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800 hoặc xem trong mạng điện toán ở địa chỉ www.sdvote.com.

4. QUẬN CÓ CẦN NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU KHÔNG?

Văn Phòng Bầu Cử cũng đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho cuộc bầu cử này. Với việc thi hành luật mới sẽ có nhiều cơ hội cho những ai hợp pháp là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, và cho phép những ai đủ điều kiện ghi danh bầu cử, ngoại trừ họ không có quốc tịch Hoa Kỳ, cũng được phục vụ tại khu bầu cử.

Các nhân viên phòng phiếu được trả tiền thù lao cho việc tình nguyện của mình từ $75 đến $175 tùy theo công việc được chỉ định. Nhân viên song ngữ có thể được nhận thêm $15 nếu được chỉ định làm nhân viên nói tiếng Trung Hoa, Phi Luật Tân, Hindi (Ấn Độ), Nhật Bản, Miên, Đại Hàn, Tây Ban Nha hay Việt Nam tại các phòng phiếu. Nếu quý vị muốn làm nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang mạng của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote và/hoặc gọi số 565-5800.

5. LÀM THẾ NÀO NẾU QUÝ VỊ MUỐN ĐI BẦU MÀ KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU TRONG NGÀY BẦU CỬ?

Quý vị có thể bỏ phiếu bằng thư bằng cách (1) lấy đơn trên trang nhà www.sdvote.com; (2) gọi Văn Phòng Bầu Cử yêu cầu gởi mẫu đơn; (3) điền đầy đủ vào mẫu đơn trên trang bìa sau tập lá phiếu mẫu của quý vị; (4) viết một đơn yêu cầu cho quý vị. Đơn phải được gởi đến Văn Phòng Bầu Cử, số 5600 Overland Ave, San Diego, CA 92123. Đơn cũng có thể gởi bằng fax. Số Fax là 858-694-2955

Đơn viết tay yêu cầu bầu bằng thư phải bao gồm tên, địa chỉ đã ghi danh trong Quận San Diego, chữ ký và địa chỉ để gởi lá phiếu đến. Hạn chót để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư cho kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Thống Đốc là thứ Ba, ngày 27 tháng Năm, 2014.

Quý vị cũng có thể đi bầu tại Văn Phòng Bầu Cử (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều), bắt đầu từ thứ Hai, ngày 5 tháng Năm, 2014 cho đến Ngày Bầu Cử. Xin vui lòng gọi số 858-565-5800 để biết thêm thông tin.