Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 21 tháng Mười , 2013 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 28 tháng Mười , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 4 tháng Mười Một , 2013 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 8 tháng Mười Một , 2013 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 11 tháng Mười Một , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 12 tháng Mười Một , 2013 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 19 tháng Mười Một , 2013 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ CUỘC BẦU CỬ Ở SAN DIEGO?

Một chổ trống cần điền khuyết vì sự từ chức của Thị Trưởng Thành Phố. Một Cuộc Bầu Cử Địa Phương Đặc Biệt cho Thành Phố sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng Mười Một, 2013. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu (50% + 1), cuộc bầu cử chung kết sẽ được tổ chức giữa hai người có số phiếu cao nhất traong thành phố.

Không có dự luật trong lá phiếu.

Để có thêm thông tin về thủ tục điền đơn ứng cử Chức Vụ Thị Trưởng, xin xem trang mạng điện toán của Lục Sự Thành Phố ở www.sandiego.gov/city-clerk

2. AI CÓ THỂ ĐI BẦU KỲ BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG ĐẶC BIỆT?

Tất cả những cử tri ghi danh cư ngụ trong Thành Phố San Diego đều hợp lệ đi bầu. Hạn chót ghi danh đi bầu là ngày 4 tháng Mười Một, 2013 cho Cuộc Bầu Cử Địa Phương Đặc Biệt. Quý vị có thể tìm thấy các thủ tục trên mạng tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Bấm vào Register to Vote (Ghi Danh Đi Bầu) và làm theo chỉ dẫn. Đơn ghi danh bầu cử có sẵn tại Bưu Điện, Nha Lộ Vận và các Thư Viện, cũng có tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố và Văn Phòng Bầu Cử ở số 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego 92123. Để có thêm thông tin, xin vui lòng gọi chúng tôi ở số 858-565-5800.

3. CÁC PHÒNG PHIẾU SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂU TRONG THÀNH PHỐ SAN DIEGO?

Sẽ có 572 phòng phiếu cho Cuộc Bầu Cử Địa Phương Đặc Biệt. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ được ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu. Quý vị cũng có thể xem trong mạng điện toán ở địa chỉ www.sdvote.com hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800 để biết địa điểm bỏ phiếu của mình.

4. MUỐN LÀM NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU?

Văn Phòng Bầu Cử cũng đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho kỳ bầu cử này. Các nhân viên phòng phiếu phải là công dân Hoa Kỳ; là cử tri đã ghi danh tại California; nói, đọc, và viết được Anh ngữ; Nhân viên phòng phiếu được nhận tiền thù lao từ $75 đến $175 tùy theo công việc được chỉ định. Nếu quý vị muốn làm nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote.com, và/hay gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800

5. NẾU QUÝ VỊ MUỐN ĐI BẦU NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) gọi cho Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu mẫu đơn; (2) điền vào đơn ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu. Đơn phải được gửi đến Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego, 92123. Đơn xin bằng fax cũng được chấp nhận. Số fax là 858-694-2955.

Đơn xin bầu bằng thư nên nộp càng sớm càng tốt, nhưng không quá 5 giờ chiều, ngày 12 tháng Mười Một, 2013. Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu gởi phiếu bầu bằng thư tối thiểu 29 ngày (ngày 21 tháng Mười) trước Ngày Bầu Cử đến các cử tri có tình trang bầu bằng thư thường xuyên và những cử tri yêu cầu bầu bằng thư cho Cuộc Bầu Cử Địa Phương Đặc Biệt này.

Bầu phiếu tại văn phòng sẽ bắt đầu tại Văn Phòng Bầu Cử vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Mười, 2013 và tiếp tục cho đến Ngày Bầu Cử. Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa để bầu phiếu từ thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày Bầu Cử ngày 19 tháng Mười Một, Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Muốn biết thêm thông tin về bất cứ vấn để kể trên, xin vui lòng gọi số 858-565-5800.