Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 2008

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
11/04/08 Presidential General 200811bull.pdf
200811wi.pdf
69k
11k
200811cvpdf.zip
200811cvtxt.zip
200811vnvpdf.zip
27MB
5MB
6MB
08/26/08 Special Election 200808bull.pdf 9k
06/03/08 Direct Primary 200806bull.pdf
200806wi.pdf
69k
11k
200806cvpdf.zip
200806cvtxt.zip
200806vnvpdf.zip
27MB
5MB
6MB
05/06/08 Campo Special Election RESULTS 1k  
 
02/05/08Presidential Primary200802bull.pdf
200802wi.pdf
23k
11k
200802cvpdf.zip
200802cvtxt.zip
39MB
5MB