Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Kỳ Bầu Cử 2014

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Ngày ThángTên của kỳ bầu cửKết QuảCởKiểm PhiếuCở
02/11/14 Special Consolidated Election 201402bull.pdf 10kb 201402cvpdf.zip
201402cvtxt.zip
201402vnvpdf.zip
490KB
2.6MB
2.3MB
06/03/14 Gubernatorial Primary 201406bull.pdf
201406wi.pdf
43kb
39kb
201406cvpdf.zip
201406cvtxt.zip
201406cvwi.zip
201406vnvpdf.zip
40MB 9MB
.5MB
6.6MB
11/04/14 Gubernatorial General 201411bull.pdf
201411wi.pdf
122kb
77kb
201411cvpdf.zip
201411cvtxt.zip
201411vnvpdf.zip
54MB
11MB
7MB