Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Chào mừng quý vị đến với CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ THỐNG ĐỐC 2014 Âm Thanh Thâu Lại

Bản In

Bộ sưu tập âm thanh bao gốm những phát biểu được nộp bởi những ứng cử viên và thông tin về mỗi dự luật. Bộ sưu tập được trích từ tập sách phiếu mẫu và thông tin cho cử tri mà Văn Phòng Bầu Cử được yêu cầu phải in ra và gởi đi trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang cho tất cả các cử tri đã ghi danh trong quận.

Để nghe lời phát biểu của ứng cử viên và những dự luật sẽ có trên lá phiếu của quý vị, xin vui lòng nhấn vào ngôn ngữ riêng của hồ sơ âm thanh mà quý vị muốn nghe: