Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Kết Nối Liên Quan

Thông Tin cho Cử Tri Ở Ngoài Nước và Trong Quân Đội (Chỉ Có tiếng Anh)
ĐƠN YÊU CẦU TÀI LIỆU BẦU CỬ BẰNG TIẾNG VIỆT
Hủy bỏ việc ghi danh bầu cử của tôi ở Quận San Diego

VĂN PHÒNG BẦU CỬ

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
1
2
3
4
Cử Tri Mới

Thực hiện việc ghi danh cử tri và tiến trình bầu cử với tiêu chuẩn bầu cử chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, an ninh và liêm chính ở mức cao nhất, nhờ đó đạt được và duy trì tín nhiệm của công chúng trong tiến trình bầu cử."

Follow us on Twitter