Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Cần Chổ Làm Phòng Phiếu!

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Cho thuê hay cho mượn không tính tiền một chỗ làm phòng phiếu thì thế nào? Cần chỗ để làm phòng phiếu trong toàn quận. Thù lao cho một nơi để tổ chức phòng phiếu là $50, với thêm $20 nếu chủ nhà cung cấp bàn và ghế cho nhân viên phòng phiếu.

Chúng tôi cũng hoan nghênh những phòng phiếu cho mượn mà không tính tiền

Xin vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi ở 858-565-5800