Tagalog | Impormasyon sa Tagalog

Pumili ng isang wika gamit ang Google™ Translate upang mabago sa iba’t ibang wika ang mga nakasulat sa mga pahina ukol sa Coronavirus Disease. *Hindi namin masisiguro ang katumpakan ng anumang impormasyon na isasalin sa pamamgitan ng pag gamit ng Google™ Translate.  Ang pagsasalin sa ibang wika AY iminunumngkahi lamang bilang isang karagdagan na mapapagkukunan ng kaalaman.

Paano gamitin ang MyTurn upang mag-iskedyul ng isang appointment

Bisitahin ang My Turn sa:https://myturn.ca.gov/​

County of San Diego Resources | Mapagkukunan ng mga Kaalamanan Kaugnay sa County ng San Diego

Guidance | Patnubay

Print Resources and Graphics | I Kopyahin ang Iba’t Ibang Kaalaman at mga Grapiko

Videos | Mga Video

CDPH Resources | Mapagkukunan ng mga Kaaalaman Kaugnay sa Kagawaranng Pampublikong Kalusugan

COVID19.CA.GOV | Nakakasagip ng Buhay ang Iyong mga Pagkilos

Other Resources | Iba’t Ibang Mapagkukunan ng Kaalaman

Mental Health Resources | Mga Mapagkukunang Pangkalusugan ng Kaisipan