Vietnamese | Thông Tin Bằng Tiếng Việt

County of San Diego Resources | Sở Thông tin Quận San Diego

Guidance | Hướng Dẫn

Print Resources and Graphics | Tài Nguyên in Và đồ Họa

Videos | Viđêô 

CDPH Resources | Tài Nguyên của Bộ Y Tế Công Cộng California

COVID19.CA.GOVHành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

CDC Resources | Tài Nguyên của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh

CDC Website in Vietnamese | Trang Web Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh Bằng Tiếng Việt

Other Resources | Các Tài Nguyên Khác

COVID-19 and Smoking | Những Thông Tin Về Cai Nghiện Thuốc Lá

Mental Health Resources | Tài Nguyên sức Khỏe Tâm Thần