Vietnamese | Thông Tin Bằng Tiếng Việt

Qúy vị có thể chuyển dịch những trang web nói về bệnh Coronavirus sang tiếng Việt bằng cách sử dụng "Google Translate" *Tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tính năng này có thể dịch chính xác ý nghĩa của nội dụng bài viết cho lắm, bởi vì"Google Translate" chỉ là một công cụ hộ trở thông dịch tất cả ngôn ngữ mang tính chất bổ sung mà thôi.

Cách Sử dụng MyTurn để Lên lịch hẹn

Xem trang My Turn tại https://myturn.ca.gov/

County of San Diego Resources | Sở Thông tin Quận San Diego

Guidance | Hướng Dẫn

Print Resources and Graphics | Tài Nguyên in Và đồ Họa

Videos | Viđêô 

CDPH Resources | Tài Nguyên của Bộ Y Tế Công Cộng California

COVID19.CA.GOVHành động của quý vị sẽ giúp cứu sống mọi người

CDC Resources | Tài Nguyên của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh

CDC Website in Vietnamese | Trang Web Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh Bằng Tiếng Việt

Other Resources | Các Tài Nguyên Khác

COVID-19 and Smoking | Những Thông Tin Về Cai Nghiện Thuốc Lá

Mental Health Resources | Tài Nguyên sức Khỏe Tâm Thần