What is New in Land and Water Quality

Land and Water Quality Division

Virtual Stakeholder Meeting Invitation—Cost Recovery Proposal and Program Updates

The County of San Diego, Department of Environmental Health and Quality, Land and Water Quality Division (LWQD) is conducting stakeholder outreach to share program updates and to provide an opportunity to comment on the fiscal year 2021-2022 cost recovery proposal. 

Outreach topics will include updates in the Water Well, Onsite Sewage Treatment System, Small Drinking Water and Solid Waste Local Enforcement Agency programs and the fiscal year 2021-2022 cost recovery proposal for LWQD programs followed by time for questions and answers. Those interested are encouraged to attend one of the scheduled meeting dates below.

Please RSVP today by clicking the meeting link below for the date and time you are interested in attending to ensure you don't miss these updates. Please include if translations services are requested in Arabic, Chinese, Spanish, Tagalog, or Vietnamese.

 

يرجى الرد على دعوة الحضور اليوم بالنقر فوق رابط الاجتماع الموجود أعلى التاريخ / الوقت الذي ترغب في حضوره للتأكد من عدم تفويت هذه التحديثات. يرجى تضمين ما إذا كانت خدمات الترجمة مطلوبة باللغة العربية

yrja alradu ealaa daewat alhudur alyawm bialnaqr fawq rabt alaijtimae almawjud 'aelaa alttarikh / alwaqt aldhy targhab fi hudurih lilta'akud min edm tafwit hadhih altahdithat. yrja tadmin ma 'iidha kanat khadamat altarjimat matlubat biallughat alearabia (Arabic)

請點擊您有興趣參加的日期/時間上方的會議鏈接以立即回复,以確保您不會錯過這些更新。請提供是否需要中文翻譯服務

Qǐng diǎnjī nín yǒu xìngqù cānjiā de rìqí/shíjiān shàngfāng de huìyì liànjiē yǐ lìjí huífù, yǐ quèbǎo nín bù huì cuòguò zhèxiē gēngxīn. Qǐng tígōng shìfǒu xūyào zhōngwén fānyì fúwùv (Chinese)

Confirme su asistencia hoy mismo haciendo clic en el enlace de la reunión que se encuentra arriba de la fecha / hora en la que está interesado en asistir para asegurarse de no perderse estas actualizaciones. Incluya si se solicitan servicios de traducción en español (Spanish)

Mangyaring RSVP ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa link ng pagpupulong sa itaas ng petsa / oras na interesado kang dumalo upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang mga update na ito. Mangyaring isama kung hiniling ang mga serbisyo sa pagsasalin sa tagalog (Tagalog)

Vui lòng RSVP ngay hôm nay bằng cách nhấp vào liên kết cuộc họp phía trên ngày / giờ bạn muốn tham dự để đảm bảo bạn không bỏ lỡ những cập nhật này. Vui lòng bao gồm nếu dịch vụ dịch được yêu cầu bằng tiếng Việt (Vietnamese)

 

Small Drinking Water Systems Stakeholder Meeting ( CLICK HERE TO RSVP )

WHEN: Tuesday, March 9, 2021 9:30 a.m. - 10:30 a.m.

The link to the virtual meeting will be sent to you once you register for the session.

 

Water Wells and Onsite Wastewater Treatment Systems Stakeholder Meeting ( CLICK HERE TO RSVP )

WHEN:  Wednesday, March 10, 2021 11:00 a.m. - 12:00 p.m.

The link to the virtual meeting will be sent to you once you register for the session.

 

Solid Waste Local Enforcement Agency Stakeholder Meeting ( CLICK HERE TO RSVP )

WHEN: Thursday, March 11, 2021 3:30 p.m. - 4:30 p.m.

The link to the virtual meeting will be sent to you once you register for the session.

 

For questions regarding the meetings and/or cost recovery proposal contact Elizabeth Marquez (858) 694-3148 Elizabeth.Marquez@sdcounty.ca.gov.